§ 1 Tillämpning
Nedanstående villkor tillämpas om inte annat skriftligen avtalats
mellan uthyraren och hyrestagare. Med uthyrare menas
Komradiotjänst och med hyrestagare menas motparten i avtalet. Hyrestagare som förfogar över utrustningen på sådant sätt att det anses strida mot detta avtal kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.

§ 2 Leverans & Återlämnande
a) Fraktkostnad till och från uthyrarens lokaler till avtalad plats
betalas av hyrestagaren.
b) Utrustningen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till uthyraren. Om återlämning sker direkt till uthyrarens lokaler så skall hyrestagaren kräva återlämningskvitto.

§ 3 Hyra
a) Materielen skall återlämnas inom avtalad tid vid uthyrning över
bestämd tid. Hyrestagare som ej återlämnar utrustning inom
avtalad hyrestid debiteras hyresavgift enligt gällande prislista (se § 3).

3 c) till dess att utrustningen förklarats som återlämnad eller försvunnen (se § 6).
b) Vid uthyrning på obestämd tid (löpande debitering) debiteras hyrestagaren från och med den dag då hyresmaterielen levereras
eller finns tillgängliga för avhämtning till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas.

c) Hyra debiteras enligt vid avtalets ingående gällande prislista.
Angiven hyra utgör hyrespris per enhet och vecka, exklusive
Moms. Om inte annat avtalats debiteras varje påbörjad vecka med
fullt veckopris.
§ 4 Äganderätt
Hyresmaterielen tillhör Komradiotjänst. Hyrestagaren
förvärvar inte genom ingående av avtal äganderätt över
egendomen. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga
godkännande överlåta avtalet på annan.
§ 5 Hantering
a) Hyrestagaren är skyldig att se till att hyresmaterielen brukas av
personal med lämpliga kvalifikationer och hanteras på ett sådant
sätt som anses brukligt med hänsyn till utrustningens ändamål.
b) Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterielen enligt
utfärdad instruktion eller om sådan saknas, på sådant sätt som
anses brukligt med hänsyn till utrustningens natur. Vid
återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med
hänsyn till normal förslitning i gott skick. Vid underlåtenhet att
uppfylla denna punkt debiteras hyrestagaren särskilt.
c) Hyrestagaren får inte låta reparera eller förändra
hyresmaterielen. Utbyte av detaljer som anses vara
förbrukningsdelar bekostas av hyrestagaren medan reparationer till
följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte
skyldig men skall om möjligt vid behov ställa annan utrustning till
förfogande under reparationstiden. Vid skador, som uppkommit på
grund av hyrestagarens oaktsamhet eller uppsåt debiteras förutom
ordinarie hyreskostnad även reparationskostnaden eller vid
omfattande skador, nyanskaffningskostnad.